Vedtekter for Linderud skoles musikkorps

Sist endret på årsmøte 10.02.2014

 

§1 ORGANISASJON

 

Linderud skoles musikkorps/Linderudkadettene stiftet 7. februar 1966 er tilsluttet Korpsnett Norge (KNN).

 

Organisering av musikkorpset

Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

 • Musikanter i skolekorpset kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år.
 • Medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

 

Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og amatørkorps deles inn etter følgende regler:

 • En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.
 • Medlem i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året en fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.
 • Medlemmer til amatørkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.

 

 

§2 FORMÅL OG OPPGAVER

 

Korpset har som formål

 • å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene
 • å medvirke til utvikling av et godt miljø, felles interesser og godt kameratskap

   

  Korpset skal

 • sørge for opplæring av kadetter og aspiranter i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill
 • arbeide for å fremføre god musikk
 • ·når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe, storband og lignende
 • aktivt medvirke til, og arbeide for, en naturlig overgang til amatørkorps ved oppnådd aldersgrense.

 

 

§3 MEDLEMSSKAP

 

3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.

 

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i KNN.

 

Styremedlemmer må være medlem i KNN.

 

3.2 Forutsetning for medlemskap

 1. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, KNNs vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 2. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i KNNs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 3. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.
 4. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

 

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

 1. Musikkorpsåret følger kalenderåret.
 2. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen fastsatt frist hvert halvår.
 3. Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til KNN på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.
 4. Korpset skal betale kontingent til KNN innen til gjeldende frist. Kontingenten regnes

etter korpsets registrerte medlemstall per 31 .desember

 

3.4 Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til musikkorpsets styre.

Medlemmer meldes ut av KNN ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

 

3.5       Suspensjon og eksklusjon

 1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
 2. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
 3. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.   

 

3.6       Æresmedlemmer

Styret kan utnevne "Æreskadetter". Utnevnelsen må være vedtatt med ikke mer enn 1 stemme imot av et fulltallig styre ved hemmelig votering. Stadfestingen/utnevningen foregår på korpsets ordinære årsmøte.

 

§4 ÅRSMØTET

 

4.1 Status

Årsmøtet er (musikkorpsets) høyeste myndighet.

 

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar.
 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. Innkallingen sendes ut minimum 1 måned før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
 3. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest en uke før årsmøtet.
 4. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

 

4.3       Representasjon, rettigheter og voteringer

 1. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
 2. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
  • Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
  • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 3. Følgende har tale - og forslagsrett:
  • Medlemmer som ikke er fylt 12 år.
 4. Følgende har talerett:
  • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
 5. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

 

4.5       Årsmøtets dagsorden

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

a.         Konstituering

1.         Åpning

2.         Godkjenning av innkalling

3.         Godkjenning av dagsorden/saksliste

4.         Valg av møteledelse

5.         Valg av referenter

6.         Valg av protokollunderskrivere

b.         Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.

c.         Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.

d.         Plan og budsjett, herunder medlemskontingent.

e.         Valg:

1. Leder for ett år

2. Min 4 styremedlemmer på valg for to år.

3. 1 revisorer for ett år.

4. Det bør velges en valgkomite. Komiteen bør bestå av 3 medlemmer, hvorav 1 leder.

 

De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap i korpset og ha sagt seg villige til å motta verv.

 

Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

 

§ 5 STYRET

 

5.1 Sammensetning og konstituering

 

I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.

 

5.2 Fullmakter

 1. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
 3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
 4. Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.

 

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

 1. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
 2. I skolekorps møter utøvernes tillitsvalgte som fullverdig styremedlem.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst tre er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
 4. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer.

 

5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

 

5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

 

 

§6 KOMITEER

 

6.1 Revisjon

Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

 

6.2 Valgkomiteen

Evt valgkomite skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.

 

§7 UENIGHETER OG TVISTER

 

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges Korpsnett Norges landsstyre.

 

§8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV KORPSNETT NORGE

 

 1. Oppløsning av korpset kan bare foretas på 2 på hverandre følgende årsmøter med minst en måneds mellomrom og må hver gang ha minst 2/3 flertall.
 2. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av Linderud skole og Korpsnett Norge i fellesskap. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
 3. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme hvordan musikkorpsets midler og eiendom skal disponeres dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 10 år.

 

§9 VEDTEKTSENDRINGER

 

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

 

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 11.02.2014.